REGULAMIN FITNESS KLUBU MIASTO KOBIET

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszą treść regulaminu stosuje się do Członków Klubu MIASTO KOBIET oraz osób, które przebywają na terenie Klubu.

2. Członkiem Klubu może zostać tylko osoba płci żeńskiej.

3. Klientką Klubu może zostać osoba poniżej 18 roku życia pod warunkiem, że znajduje się pod opieką osoby pełnoletniej. W przypadku braku faktycznej obecności opiekuna wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

4. Członkostwo w Klubie powstaje z chwilą wypełnienia wniosku o wydanie karty klubowej i wniesienia opłaty za zamówiony rodzaj świadczonych usług.

5.Klubowiczka oświadcza, że jej stan zdrowia zezwala na korzystanie przez nią z urządzeń znajdujących się w Klubie MIASTO KOBIET oraz do brania udziału w zajęciach organizowanych w Klubie. W przypadku jakichkolwiek przeciwwskazań do wykonywania wysiłku fizycznego Klubowiczka jest zobowiązana poinformować o tym obsługę Klubu.

6. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klubowiczka wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie danych Klubu MIASTO KOBIET. Klub zapewnia, że dane te nie zostaną udostępnione innym podmiotom.

7. Każda Klubowiczka otrzymuje karnet, który jest imienny. Nie jest dozwolone przekazywanie karnetu osobom trzecim.

8. Klub zastrzega sobie prawo do kontroli tożsamości Klubowiczki posługującej się imiennym karnetem.

9. Karnet z chwilą rozpoczęcia ćwiczeń pozostawia się w recepcji Klubu w celu otrzymania kluczyka od szafki.

10. Klientka korzystająca z usług Klubu jednorazowo, zobowiązana jest do pozostawienia w Recepcji Klubu dokumentu poświadczającego jej tożsamość.

11. Klub nie zwraca pieniędzy za wykupione i niewykorzystane karnety.

12. Nie ma możliwości przekładania niewykorzystanych zajęć na termin późniejszy niż data ważności karnetu (bez względu na przyczynę).

13. Wszystkie karnety w Klubie są ważne 28 dni (4 tygodnie) od daty dokonania płatności lub innej daty podanej w dniu dokonania płatności, za wyjątkiem karnetów kwartalnych, które są ważne 90 dni.
ZASADY ZACHOWANIA SIĘ W KLUBIE

Wszystkie osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do:

a) przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego wychowania i szacunku w stosunku do osób przebywających na terenie Klubu;

b) nie spożywania alkoholu oraz nie palenia tytoniu na terenie Klubu;

c) nie używania telefonu komórkowego w trakcie pobytu na sali ćwiczeń i w siłowni;

d) zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny;

e) noszenia ubioru sportowego i obuwia sportowego zmiennego w trakcie przebywania na sali ćwiczeń i w siłowni;

f) korzystania z ręcznika podczas wykonywania ćwiczeń z wykorzystaniem urządzeń Klubu;

g) stosowania się do instrukcji użytkowania pomieszczeń Klubu oraz znajdujących się w nich urządzeń;

h) powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie;

i) odkładania używanego sprzętu na miejsce dla niego przeznaczone;

j) opuszczenia pomieszczeń Klubu nie później niż 15 minut przed jego zamknięciem;

SPRAWY ORGANIZACYJNE

10.Klubowiczki są zobowiązane są do pozostawiania wnoszonych przez siebie rzeczy w przeznaczonych do tego celu szafkach.

11. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w szafkach i na terenie obiektu.

12. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia kluczyka do szafki Klubowiczka zobowiązania jest do poinformowania o tym recepcji. Za wymianę zamka Klub pobiera opłatę w wysokości 10 zł.

13. W przypadku zagubienia karty Klub za wydanie nowej karty pobiera opłatę w wysokości 13 zł.

14. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć jeżeli liczba uczestniczek jest mniejsza niż 4 osób. Informacje o odwołaniu zajęć są zawsze dostępne w recepcji Klubu.

15. W celu sprzątnięcia, naprawy lub konserwacji, Klub może w każdej chwili zamknąć część lub wszystkie pomieszczenia z bez poinformowania o tym Klubowiczek.

16. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia (ich skrócenia lub wydłużenia) w razie potrzeby.

17. Klub zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia w poczet Członków lub wpuszczenia na teren Klubu, z uzasadnionych przyczyn.

18. Osoby niszczące sprzęt i urządzenia, ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzoną szkodę.

19. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczone na teren Klubu.

POKÓJ ZABAW DLA DZIECI

20. Pokój zabaw dostępny będzie dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.

21. W pokoju zabaw mogą przebywać jedynie dzieci klientek Klubu na czas trwania treningu.

22. Za dzieci pozostawione w pokoju zabaw bez opieki pracownika Klubu odpowiedzialność ponoszą opiekunowie.

23. W pokoju zabaw przebywać mogą tylko dzieci zdrowe.

24. Każde dziecko korzystające z opieki w pokoju zabaw powinno mieć czyste obuwie zmienne.

Lublin, dn. 28.04.08

AKCEPTUJEMY KARTY